Általános feltételek

Adatkezelési szabályzat

 A KALMAX PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA ÉS ÉRINTETTEK RÉSZÉRE SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

 BEVEZETÉS

A KALMAX PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Esztergomi út 34. 1. em. 3.; adószám: 24669638-2-41, Cg.01-09-176460), a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) elkötelezett a munkatársai és üzleti partnerei, valamint velük kapcsolatba kerülő harmadik személyek, ideértve a www.galibellehungary.com honlap és webáruház látogatóit is, (továbbiakban: Érintettek) személyes adatainak védelme érdekében, kiemelten fontosnak tartják az önrendelkezési jog tiszteletben tartását.

A jelen szabályzat megalkotásának célja annak biztosítása, hogy az Adatkezelő megfeleljen az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályi előírásoknak és megfelelő tájékoztatást nyújtson az érintettek részére a személyes adataik kezeléséről. Az Adatkezelő valamennyi adatkezelése során jelen adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) rendelkezései szerint jár el.

A jelen Szabályzat Általános része az általános, minden adatkezelésre irányadó szabályokat rögzíti, a Különös része pedig specifikusan az egyes adatkezelésekre vonatkozó szabályokat és tájékoztatásokat tartalmazza.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a teljes szabályzatot, mert csak így kaphat teljes képet az adatkezelések során irányadó szabályokról!

Az Adatkezelő az általa rögzített, illetve részére átadott személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, a jelen adatkezelési szabályzatban rögzített módon kezeli, biztosítja annak a törvényi célnak az elérést, hogy személyes adatával mindenki maga rendelkezzen. Mindezeken túl az Adatkezelő az adatkezelések során gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és külön szabályzatot keretei között kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A jelen szabályzat egy mindenkor hatályos példányát a Társaság székhelyén kell tartani. A jelen szabályzat a munkaszerződések mellékletét is képezi, melynek átvételét a Társaság munkavállalói aláírásukkal igazolják.

A Szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a www.galibellehungary.com/Vásárlási útmutató/Adatvédelem menüpontban.

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

 1. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Info tv.)
 2. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.)
 3. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (továbbiakban: Btk.)
 4. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvértől (továbbiakban: Mt.)
 5. évi C. törvény a Számvitelről (továbbiakban: Számviteli tv.)
 6. évi LIII. törvény a Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (továbbiakban: Pmt.)
 7. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról (továbbiakban: Fttv.)
 8. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (továbbiakban: Grtv.)
 9. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (továbbiakban: Ektv.)

A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Szabályzatban rögzített szabályok alkalmazása és betartása/betartatása útján a szabályozás célja a vonatkozó jogszabályokban, így különösen az Info tv.-ben rögzített előírások gyakorlatban való érvényesülésének biztosítása. Ennek keretében a Társaság a jelen Szabályzattal, és a kialakított belső eljárásrendekkel

 • biztosítja az Érintetteknek a személyes adatok védelméhez fűződő alapvető jogai érvényesülését, az adatbiztonsági követelmények betartását, betartatását;
 • szabályozza az adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférés megakadályozásának gyakorlatát, valamint meghatározza azokat a szabályokat, melyek biztosítják az adatok törvénysértő megváltoztatásának, az adatok jogosulatlanul való felhasználásának, valamint engedély nélküli nyilvánosságra hozatalának megakadályozását;
 • meghatározza az elektronikus úton történő adatkezelés, feldolgozás, felhasználás, továbbítás, megsemmisítés pontos és biztonságos rendjét;
 • megfelelő tájékoztatást nyújt az Érintettek részére a személyes adatainak kezeléséről, az érintettek jogairól és jogaik érvényesítéséről.
 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ

 

 • FOGALMAK

A Szabályzat alkalmazása során:

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

különleges adat:

 1. a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
 2. b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;

Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

 • AZ ADATKEZELÉS ELVEI

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 • AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A vonatkozó jogszabályok szerint Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 2. b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

 1. az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
 1. az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

 1. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 1. az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

A Társaság a vele kapcsolatba kerülő Érintettek által közvetlenül (honlapon való regisztráció, hírlevélre feliratkozás során, promóciós játékban való részvétel, szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó szerződés megkötése és teljesítése során stb.) megadott adatokat kezeli, más adatkezelőtől nem kerülnek adat továbbításra a Társaság részére. A Társaság nem kezel különleges adatokat. 

 • AZ ADATBIZTONSÁG KÖVETELMÉNYE

A jogszabályi előírások szerint az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az az Info tv., és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatbiztonság követelményének való megfelelést mind a papír alapon, mind az elektronikusan kezelt adatok esetében biztosítani kell. Ennek megfelelően mind az Adatkezelők gondoskodnak az adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek, és biztosítják, hogy az általuk megbízott adatkezelők is hasonló eljárásrendeket alkalmazzanak.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A különböző nyilvántartásokban (minden eltérő célú adatkezelés külön nyilvántartásban szerepel) elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítják, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozók további intézkedésekkel biztosítják

 1. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 1. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 1. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely harmadik személyeknek továbbították vagy továbbíthatják;
 1. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 1. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 1. azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az adatbiztonság követelményének érvényesüléséről az Adatkezelő a jelen Szabályzattal, illetve külön utasításokkal, szabályzatokkal gondoskodik. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a jelen Szabályzat, valamint a külön utasítások és szabályzatok mindenkor hatályos tartalmát a munkavállalói, illetve érdekkörében eljáró harmadik személyek (így különösen az adatfeldolgozók) megismerjék, és ezeknek megfelelően járjanak el.

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozók az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor figyelemmel vannak a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választják, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az Adatkezelőnek.

 

 • ADATTOVÁBBÍTÁS

A Társaság által kezelt személyes adatok csak a következő esetekben és csak a következő személyek részére adhatók át:

 1. az adatkezelési cél elérése érdekében, meghatározott más adatkezelő részére, az érintett hozzájárulása alapján;
 1. az Info tv. előírásainak betartása érdekében az adatkezeléssel érintett kérelmére;
 1. jogszabály előírása alapján;
 1. bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése esetén, továbbá megkeresés alapján a nyomozó hatóságnak, valamint a szabálysértés miatt eljáró hatóságnak és a szabálysértés miatt előkészítő eljárást folytató szervnek.

A vonatkozó jogszabályi előírások szerint Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbítható, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adhat át, ha

 1. ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy
 1. az adatkezelésnek az Info tv.-ben előírt feltételei teljesülnek, és – jogszabályban rögzített esetet kivéve – a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

A személyes adatok megfelelő szintű védelme akkor biztosított, ha

 1. az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt megállapítja,
 1. a harmadik ország és Magyarország között az érintetteknek a jogai érvényesítésére, a jogorvoslati jog biztosítására, valamint az adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás független ellenőrzésére vonatkozó garanciális szabályokat tartalmazó nemzetközi szerződés van hatályban, vagy
 1. az adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás kötelező szervezeti szabályozásnak megfelelően történik.

Az EGT-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az Adatkezelő a jelenlegi adatkezelései során nem továbbít adatot harmadik országba, illetve más EGT tagállamba.

 

 • ADATFELDOLGOZÁS

Az adatkezelési műveletek végrehajtására az Adatkezelő adatfeldolgozó(ka)t vehet igénybe. Pl. szerver szolgáltató, postázási szolgáltató, könyvelő, futár stb.)

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Info tv. törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az Adatkezelő határozza meg, azaz az Adatkezelő határozzák meg az adatfeldolgozó(k) számára, hogy milyen adatokkal milyen műveleteket hajtsanak végre. Az adott utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel.

Az adatfeldolgozó az Adatkezelő rendelkezése szerint vehet igénybe további adatfeldolgozót.

Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni, illetve szükség esetén törölni.

Az adatfeldolgozásra vonatkozó megállapodást írásba kell foglalni.

A vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt.

A Társaság által alkalmazott adatfeldolgozók részletes adatai a Különös Részben kerülnek feltüntetésre.

 • Az előzetes tájékoztatás kötelezettsége

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről: így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról (milyen célból és milyen felhatalmazás alapján kerül sor az adatkezelésre), az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről (adatkezelő és adatfeldolgozó pontos neve, címe, elérhetősége), az adatkezelés időtartamáról (meddig kerülnek az adatok kezelésre, mikor kerülnek azok törlésre). Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul (tehát az érintett kifejezett felhatalmazása kell hozzá) vagy kötelező (azaz jogszabály írja elől és nem kell az érintett külön kifejezett hozzájárulása).

Tájékoztatni kell továbbá arról, ha az érintett személyes adatait az Adatkezelő az Info. Tv.  6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet a 12.1.1. pont szerinti információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

 • az adatgyűjtés ténye,
 • az érintettek köre,
 • az adatgyűjtés célja,
 • az adatkezelés időtartama,
 • az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 • az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
 • ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma, kivéve, ha az Adatvédelmi Hatóság a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet határidőben nem bírálta el.

Az Adatkezelő a jelen Szabályzat megalkotásával és hozzáférhetővé tételével tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének. Az általános szabályokra vonatkozó tájékoztatót az Általános rész (így különösen a következő 2. pont) az egyes adatkezelésekre vonatkozó egyedi tájékoztatókat a Különös Rész tartalmazza, kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket.

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI, JOGGYAKORLÁS MÓDJA

Az Érintett

 • tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől a személyes adatainak kezeléséről: Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti, ennek hiányában a Társaság által alkalmazott költségtérítés összege: 1500 Ft/tájékoztatás kérés. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Info. Tv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

 • kérheti a személyes adatainak helyesbítését: ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
 • kérheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását: a személyes adatot törölni kell, ha (i) kezelése jogellenes; (ii) az érintett – az Info. Tv. 14. § c) pontjában foglaltak szerint – kéri; (iii) az hiányos vagy téves- és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható-, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; (iv) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; (v) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintettnek fentiekben meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 1. a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
 2. b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az adatkezelőnek a fenti döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a lentiek szerint bírósághoz fordulhat.

Az Érintett az önrendelkezési joga sérülése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi.

A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

Kártérítés és sérelemdíj

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az Adatfeldolgozó által okozott kárért, és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is.

Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 1. KÜLÖNÖS RÉSZ
 • Ügyféladatok kezelése

Az Adatkezelő az üzleti tevékenységével összefüggésben, szerződések létesítése és teljesítése, valamint az ezekkel összefüggő egyéb kötelezettségek teljesítése (szállítás/beszerzés szervezése, számlázás/számlafizetés, panaszügyek kezelése, jótállási/szavatossági igények intézése stb.), céljából a velük ügyfélkapcsolatban álló, illetve ilyen kapcsolatot létesíteni kívánó személyek (jogi személyek esetén az azokat képviselő személyek) adatait kezeli.

Ügyfélkapcsolat létesítésére, és ezáltal ügyféladatok kezelésére többfélre módon sor kerülhet, ezen adatkezeléseket, és adatállományokat az Adatkezelő elkülönítetten kezeli az alábbiak szerint:

 1. galibellehungary.com webáruház regisztráció

Az Adatkezelő a www.galibellehungary.com oldalon webáruházat üzemeltet és tart fenn. A webáruházban történő vásárlás kötelezően regisztrációhoz kötött. A regisztráció célja egyrészről a további vásárlások megkönnyítése, hiszen a rendszer a regisztrált felhasználó adatait a belépéssel automatikusan betölti, valamint biztosítja azt, hogy ne lehessen más nevével és jelszavával visszaélve fiktív megrendelést leadni. Kérjük, hogy a regisztráció során megadott felhasználónevét és jelszavát ne tegye hozzáférhetővé harmadik személyek részére.

Amennyiben nem kíván regisztrálni, úgy kérjük, keresse fel a Mammut 1 Bevásárlóközpontban (1024 Bp Lövőház u 2-6.) található üzletünket, ahol regisztráció nélkül is megvásárolhatja a termékeinket.

Adatkezelő megnevezése:

 

KALMAX PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Esztergomi út 34. 1. em. 3.; adószám: 24669638-2-41, Cg.01-09-176460).

 

Az adatkezelés célja: Honlapon/Webáruházban történő regisztráció

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása.

 

Az érintett hozzájárulása a honlapon történő regisztrációval valósul meg.

A kezelt adatok köre: regisztráló neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail cím, lakcíme, telefonszáma.

Az adatkezelés időtartama: Az Érintett kérésére történő törlésig. Az Érintett a honlapon található My account menüpontban a „Regisztráció törlése” alatt bármikor visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, és ilyen igényét az info@galibellehungary.com e-mail címen és a 30/230-78-47 telefonszámon is jelezheti az Adatkezelő felé.

A kezelt adatok megtekintésére jogosultak köre: Az Adatkezelő jogosultsággal rendelkező munkavállalói, valamint Adatfeldolgozóként az Adatkezelő szerver szolgáltatást nyújtó szolgáltató jogosultsággal rendelkező munkavállalói.

Adattovábbítás lehetősége: Az Adatkezelő az adatokat kizárólag az adatfeldolgozók részére, valamint a vonatkozó jogszabályokban (Ptk., Btk., Számviteli tv., Fttv., Pmt.) meghatározott esetekben továbbítja harmadik személyek/hatóságok részére.

Az Adatvédelmi hatóság tájékoztatása szerint nem kell Adatvédelmi Nyilvántartásba vétel, ha az adatkezelés pusztán a termék megvásárlásához szorosan kapcsolódva jelenik meg, ezért ezen adatkezelésnek nincs külön NAIH nyilvántartási száma.

 1. galibellehungary.com webáruházban történő vásárlás

 

A webáruházban történő vásárlás részletes feltételeit a galibellehungary.com/Vásárlási információk menüpontban elérhető „Általános Felhasználási Feltételek” tartalmazzák. Az így létrejött szerződésekkel összefüggő kötelezettségek teljesítése (szállítás szervezése, számlázás/számlafizetés, panaszügyek kezelése, jótállási/szavatossági igények intézése stb.), céljából az Adatkezelő kezeli a megrendelők személyes adatait és a szerződés teljesítéséhez szükséges további adatokat.

Adatkezelő megnevezése:

 

KALMAX PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Esztergomi út 34. 1. em. 3.; adószám: 24669638-2-41, Cg.01-09-176460).

 

Az adatkezelés célja: Szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése (szállítás, számlázás/számlafizetés, panaszügyek kezelése, jótállási/szavatossági igények intézése stb.) továbbá az ügyfelek Pmt. szerinti azonosítása (jogi személyek képviselőinek azonosítása), átvilágítása.

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása, valamint jogszabályi rendelkezések: Ptk., Számviteli tv., Fttv., Ektv., Pmt. stb.

 

Az érintett hozzájárulása a webáruházban történő megrendeléssel valósul meg.

A kezelt adatok köre: Megrendelő neve (vezetéknév, keresztnév), lakcím, telefonszám, e-mail cím, szükség esetén számlázási cím és kiszállítási cím.

Az adatkezelés időtartama: Az ügyfélkapcsolat fennállásának tartama. Az ügyfélkapcsolat mindaddig fennáll, amíg a szerződés maradéktalanul teljesítésre nem kerül, valamint abból eredően bármilyen igény előterjeszthető (Ptk. szerint az általános elévülési idő 5 év, de előfordulhat ettől hosszabb igényérvényesítési határidő is), továbbá mindaddig, amíg a vonatkozó számviteli szabályok szerint a szolgáltatás teljesítésével összefüggő dokumentumokat (szerződés, teljesítés-igazolás) és bizonylatokat (számlák, nyugták stb.) az Adatkezelő megőrizni köteles egy esetleges hatósági ellenőrzés során való felmutatás céljából (8 év).

A kezelt adatok megtekintésére jogosultak köre: Az Adatkezelő jogosultsággal rendelkező munkavállalói, valamint Adatfeldolgozóként az Adatkezelő részére számviteli szolgáltatást, futár szolgáltatást, valamint szerver szolgáltatást nyújtó szolgáltatók jogosultsággal rendelkező munkavállalói.

Adattovábbítás lehetősége: Az Adatkezelő az adatokat kizárólag az adatfeldolgozók részére, valamint a vonatkozó jogszabályokban (Ptk., Btk., Számviteli tv., Fttv., Pmt.) meghatározott esetekben továbbítja harmadik személyek/hatóságok részére.

Az Adatvédelmi hatóság tájékoztatása szerint nem kell Adatvédelmi Nyilvántartásba vétel, ha az adatkezelés pusztán a termék megvásárlásához szorosan kapcsolódva jelenik meg, ezért ezen adatkezelésnek nincs külön NAIH nyilvántartási száma.

 

 

 1. Adatkezelő által üzletben forgalmazott termékek vásárlói adatainak kezelése

 

Az Adatkezelő a termékeit üzletben is forgalmazza. Amennyiben a vásárlás során számla kerül kiállításra, úgy azon kötelezően fel kell tüntetni a vevő nevét, lakcímét, szükség esetén adószámát, mely adatokat az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kezeli. Ezen túlmenően jótállási/szavatossági igény érvényesítése esetén szintén szükséges a személyes adatok kezelése.

Adatkezelő megnevezése:

 

KALMAX PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Esztergomi út 34. 1. em. 3.; adószám: 24669638-2-41, Cg.01-09-176460).

Az adatkezelés célja: Szerződések létesítése és teljesítése, valamint az ezekkel összefüggő egyéb kötelezettségek teljesítése (számlázás/számlafizetés, panaszügyek kezelése, jótállási/szavatossági igények intézése stb.) Továbbá az ügyfelek Pmt. szerinti azonosítása (jogi személyek képviselőinek azonosítása), átvilágítása.

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása, valamint jogszabályi rendelkezések: Ptk., Számviteli tv., Fttv., Ektv., Pmt. stb.

Az érintett hozzájárulása a számla/szavatossági igény jelzésével, valamint a személyes adatok megadásával valósul meg.

A kezelt adatok köre: Az Adatkezelőkkel ügyfélkapcsolatban álló, illetve ilyen kapcsolatot létesíteni kívánó természetes személyek neve, lakcíme/számlázási címe, szükség esetén telefonszáma, e-mail címe; valamint jogi személyek (jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek) esetén a jogi személyek és képviselőik nyilvánosan elérhető (cégjegyzékben, EV nyilvántartásban, civil szervezetek nyilvántartásában stb.) adatai, egyéb az ügyfél által hozzáférhetővé tett adatok (névjegykártyák adatai, képviselő neve, telefonszám, e-mail elérhetőség, beosztás stb.), a szerződés teljesítéséhez szükséges egyéb adatok.

Az adatkezelés időtartama: Ügyfélkapcsolat létesítése esetén az ügyfélkapcsolat fennállásának tartama, ügyfélkapcsolat létesítésének hiányában a tárgyalások meghiúsulásig. Az ügyfélkapcsolat mindaddig fennáll, amíg a szerződés teljesítésre kerül, valamint abból eredően bármilyen igény előterjeszthető (Ptk. szerint az általános elévülési idő 5 év, de előfordulhat ettől hossza igényérvényesítési határidő is), továbbá mindaddig, amíg a vonatkozó számviteli szabályok szerint a szolgáltatás teljesítésével összefüggő dokumentumokat (szerződés, teljesítés-igazolás) és bizonylatokat (számlák, nyugták stb.) az Adatkezelő megőrizni köteles egy esetleges hatósági ellenőrzés során való felmutatás céljából (8 év).

A kezelt adatok megtekintésére jogosultak köre: Az Adatkezelő jogosultsággal rendelkező munkavállalói, valamint Adatfeldolgozóként az Adatkezelő részére számviteli szolgáltatást, futár szolgáltatást, valamint szerver szolgáltatást nyújtó szolgáltatók jogosultsággal rendelkező munkavállalói.

Adattovábbítás lehetősége: Az Adatkezelő az adatokat kizárólag az adatfeldolgozók részére, valamint a vonatkozó jogszabályokban (Ptk., Btk., Számviteli tv., Fttv., Pmt.) meghatározott esetekben továbbítja harmadik személyek/hatóságok részére.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkező 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) bek. szerint nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel ügyfélkapcsolati viszonyban álló személyek adataira vonatkozik, mely alapján az ügyféladatok kezelésre vonatkozóan nincs adatvédelmi nyilvántartási szám.

 1. Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtók, üzleti partnerek, beszállítók adatainak kezelése

 

Az Adatkezelő a tevékenysége folytatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása érdekében kapcsolatban áll szolgáltatókkal, beszállítókkal, és ennek keretében kezelik a szolgáltatók/beszállítók és képviselőik személyes adatait.

Adatkezelő megnevezése:

 

KALMAX PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Esztergomi út 34. 1. em. 3.; adószám: 24669638-2-41, Cg.01-09-176460).

Az adatkezelés célja: Szerződések létesítése és teljesítése, valamint az ezekkel összefüggő egyéb kötelezettségek teljesítése (szállítás/beszerzés szervezése, számlázás/számlafizetés, panaszügyek kezelése, jótállási/szavatossági igények intézése stb.) Továbbá az ügyfelek Pmt. szerinti azonosítása (jogi személyek képviselőinek azonosítása), átvilágítása.

Az adatkezelés jogalapja: Jogszabályi rendelkezések: Ptk., Számviteli tv., Fttv., Ektv., Pmt. stb.

A kezelt adatok köre: Az Adatkezelővel szolgáltatói/beszállítói kapcsolatban álló, illetve ilyen kapcsolatot létesíteni kívánó természetes személyek neve, lakcíme, szükség esetén telefonszáma, e-mail címe, EV nyilántartási száma, adószáma/adóazonosító jele; valamint jogi személyek (jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek) és képviselőik nyilvánosan elérhető (cégjegyzékben, EV nyilvántartásban, civil szervezetek nyilvántartásában stb.) adatai, egyéb az ügyfél által hozzáférhetővé tett adatok (névjegykártyák adatai, képviselő neve, telefonszám, e-mail elérhetőség, beosztás stb.), a szerződés teljesítéséhez szükséges egyéb adatok.

Az adatkezelés időtartama: Ügyfélkapcsolat létesítése esetén az ügyfélkapcsolat fennállásának tartama, ügyfélkapcsolat létesítésének hiányában a tárgyalások meghiúsulásig. Az ügyfélkapcsolat mindaddig fennáll, amíg a szerződés teljesítésre kerül, valamint abból eredően bármilyen igény előterjeszthető (Ptk. szerint az általános elévülési idő 5 év, de előfordulhat ettől hossza igényérvényesítési határidő is), továbbá mindaddig, amíg a vonatkozó számviteli szabályok szerint a szolgáltatás teljesítésével összefüggő dokumentumokat (szerződés, teljesítés-igazolás) és bizonylatokat (számlák, nyugták stb.) az Adatkezelő megőrizni köteles egy esetleges hatósági ellenőrzés során való felmutatás céljából (8 év).

A kezelt adatok megtekintésére jogosultak köre: Az Adatkezelő jogosultsággal rendelkező munkavállalói, valamint Adatfeldolgozóként az Adatkezelő részére számviteli szolgáltatást, futár szolgáltatást, valamint szerver szolgáltatást nyújtó szolgáltatók jogosultsággal rendelkező munkavállalói.

Adattovábbítás lehetősége: Az Adatkezelő az adatokat kizárólag az adatfeldolgozók részére, valamint a vonatkozó jogszabályokban (Ptk., Btk., Számviteli tv., Fttv., Pmt.) meghatározott esetekben továbbítja harmadik személyek/hatóságok részére.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkező 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) bek. szerint nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel ügyfélkapcsolati viszonyban álló személyek adataira vonatkozik, mely alapján az ügyféladatok kezelésre vonatkozóan nincs adatvédelmi nyilvántartási szám.

 • Munkavállalók adatainak kezelése

 

 1. Új munkaerő felvétele, álláshirdetés

A Társaság betöltetlen állásaira történő jelentkezés az alábbi módokon valósulhat meg:

 • személyes jelentkezés útján,
 • postai vagy elektronikus úton (e-mail) történő jelentkezéssel,
 • munkaerő-közvetítőn történő jelentkezéssel.

Adatkezelő megnevezése:

KALMAX PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Esztergomi út 34. 1. em. 3.; adószám: 24669638-2-41, Cg.01-09-176460).

Az adatkezelés célja: A betöltetlen munkakörök mielőbbi, a lehető legalkalmasabb munkavállalóval való betöltése.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, mely a jelentkezéssel és az önéletrajz, egyéb személyes adatok rendelkezésre bocsátásával valósul meg.

A kezelt adatok köre: A jelentkező neve, lakcíme, (tartózkodási helye), fényképe, aláírása, telefonos és elektronikus elérhetősége, az Érintett által megadott, illetve csatolt egyéb adat (így különösen az önéletrajzban szereplő adatok).

Az adatkezelés időtartama: munkaviszony létesítése nélkül, és további hozzájárulás hiányában az elbírálást követő 3 munkanapig, amennyiben a jelentkező külön nyilatkozattal hozzájárul az adatainak hosszabb ideig történő kezeléséhez (más munkakörökre való figyelembe vétel céljából), úgy a hozzájárulásban megjelölt időtartamig; munkaviszony létesítése esetén a következő pontban foglaltak szerint.

A tárolt adatok megtekintésére jogosultak köre: A Társaság jogosultsággal rendelkező munkavállalói. Adatfeldolgozóként az Adatkezelő részére szerver szolgáltatást nyújtó szolgáltatók jogosultsággal rendelkező munkavállalói.

Adattovábbítás: A tárolt adatok az adatfeldolgozókon túl nem kerülnek továbbításra.

 1. Munkaviszony (egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony) létesítése esetén az ezen jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítése érdekében megvalósuló adatkezelés

A Társaság a vonatkozó jogszabályok felhatalmazása alapján, illetve azoknak megfelelően kezeli a munkavállalók (ideértve az egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban levő személyek, mint pl. kölcsönzött munkavállalók, iskolaszövetkezet tagjai stb. – továbbiakban együttesen: munkavállalók) illetve a volt munkavállalók személyes adatait.

Az adatkezelés során a Társaság, mint munkáltató a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, az érintettekkel együttműködve járn el. A Munkáltató az adatkezelői jogait és kötelezettségeit rendeltetésüknek megfelelően gyakorolja, teljesíti, tilos a joggal való visszaélés. Joggal való visszaélésnek minősül különösen, ha az mások jogos érdekének csorbítására, érdekérvényesítési lehetőségének korlátozására, zaklatására, véleménynyilvánításának elfojtására irányul, vagy erre vezet.

A Munkáltató biztosítja, hogy a munkaszerződéssel foglalkoztatott, a munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott, az iskolaszövetkezeti megbízás keretében foglalkoztatott, továbbá egy foglalkoztatásra irányuló szerződéssel foglalkoztatott személyek adatai esetében az egyes foglalkoztatási jogviszony típusok felismerhetők legyenek, és amennyiben szükséges, az adatok elkülönülten kerüljenek kezelésre, mindazonáltal a jelen fejezetben foglalt adatkezelési szabályok minden foglalkoztatási típus esetén irányadók.

Adatkezelő megnevezése:

 

KALMAX PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Esztergomi út 34. 1. em. 3.; adószám: 24669638-2-41, Cg.01-09-176460).

 

Az adatkezelés célja: A jogszabályokon alapuló adatkezelések célja az adott jogszabályban foglalt kötelezettségek teljesítése, jogok érvényesítése. A jogszabályban elrendelt adatkezelések kötelező adatkezeléseknek minősülnek, melyek mértékét és időtartamát minden esetben a vonatkozó jogszabályok határozzák meg.

Az olyan adatkezelések esetében, amiket kifejezetten nem rendel el jogszabály, de a munkaviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása okán szükséges, a Munkáltató minden esetben a célhoz kötöttség elvének megfelelően jár el, biztosítva azt, hogy adatkezelésre csak előre meghatározott, törvényes és tisztességes cél érdekében, csak a cél eléréséhez szükséges mértékben vagy ideig kerülhessen sor pl. munkavállalói értékelések, minősítések, munkavállaló munkavégzésének ellenőrzésével összefüggésben kezelt adatok stb.

Az adatkezelés jogalapja: Jogszabályi rendelkezések, így különösen az Mt., a Ptk., a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, a társadalombiztosítás ellátásaira és magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998 (VI.24.) NM rendelet, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, a munkavédelemről szóló törvény végrehajtásáról szóló 5/1993 (XII. 26.) MüM rendelet, a közokiratról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény stb.

Munkavállaló hozzájárulása – minden olyan adat tekintetében, amit a Munkavállaló önkéntesen bocsát a Munkáltató rendelkezésére, a hozzájárulást az információ önkéntes rendelkezésre bocsátásával megadottnak kell tekinteni.

A kezelt adatok köre: Az adatkezelés kiterjed valamennyi, a munkaviszony létesítésével, fenntartásával, megszűnésével összefüggő adatra, így különösen

 • A munkaszerződésben rögzített személyes adatokra (név, születési név, anyja neve, lakcíme, születési helye és ideje, TAJ száma, adóazonosító jele), munkaviszony létesítésekor rögzítendő egyéb adatokra (családi állapot, gyermeket neve és születési ideje stb.)
 • A munkavállaló képzettségére vonatkozó adatokra: a Munkáltató nyilvántartja mindazon adatokat, amelyek a munkavállaló képzettségére, iskolai végzettségére vonatkoznak, és amelyek a munkavállaló munkakörével, munkaviszonyával összefüggnek, valamint Munkáltató munkavállaló tájékoztatása alapján nyilvántartja az egyéb képzettségére, iskolai végzettségére vonatkozó adatokat.

A Munkáltató jogosult a képzettséget, iskolai végzettséget igazoló okiratokról, dokumentumokról másolatot készíteni és a dokumentumok eredetiségének ellenőrzése érdekében megkeresni érintett oktatási intézményt, és tájékoztatást kérni.

 • A munkaviszonyból eredő kötelezettségek teljesítésével összefüggő adatokra: pl. bérszámfejtéshez, adó- és járulék levonás/befizetéshez szükséges adatok (munkabér, adókedvezmény jogosultságok, munkabérből való levonás/letiltás adatai, munkaidő nyilvántartás adatai), szabadságjogosultság meghatározásához szükséges adatok (pl. gyermekek száma, családi állapot), munkaképtelenséggel összefüggő orvosi adatok (pl. keresőképtelenség orvosi igazolások, amikből kizárólag a keresőképtelenség tartama és csoportkódja állapítható meg, egyéb egészségügyi adatot a munkáltató nem kezel), munkabalesetek adatai és körülményei, béren kívüli juttatásokhoz kapcsolódó adatok (cafeteria) stb.)
 • Munkavállalói képviselettel összefüggő adatokra: a Munkáltatónál működő szakszervezet, üzemi tanács, és munkavédelmi képviselő/bizottság tisztségviselői esetén a tisztségekre vonatkozó adatokat a Munkáltató a tisztséghez kapcsolódó kedvezmények, jogok és kötelezettségek nyilvántartása érdekében kezeli. A munkavállaló szakszervezeti tagságára vonatkozó adatot a Munkáltató akkor kezeli, ha a munkavállaló munkabéréből levonásra kerül a szakszervezeti tagdíj.
 • A jogszabály szerint előírt, illetve a munkáltató által alkalmazott előzetes, illetve időszakos munkaköri (egészségügyi) alkalmassági vizsgálatok eredményeire: A munkavállaló egészségügyi alkalmasságának vizsgálatát minden esetben foglalkozás-egészségügyi orvos végzi, az irányadó jogszabályoknak megfelelően. A Munkáltató csak a munkavállaló alkalmasságáról kap tájékoztatást, egyebekben a munkavállalóra vonatkozó egészségügyi adatot a Munkáltató nem kezel.
 • Az összeférhetetlenségi szabályok megtartásával összefüggő adatokra: a Munkáltató az összeférhetetlenségre vonatkozó külön szabályozás alapján kezeli mindazon adatokat, amelyek szükségesek annak megállapításához, hogy a munkavállaló további, munkavégzésre irányuló jogviszonyai, gazdálkodó szervezetben meglévő tisztségei, érdekeltségei összeférhetőek-e a Munkáltatóval fennálló munkaviszonnyal, nem sértik-e a Munkáltató jogait vagy jogos érdekeit.
 • A Munkavállaló munkavégzésének ellenőrzésével összefüggő adatokra: a Munkáltató jogosult arra, hogy a vonatkozó magatartási szabályok, valamint a munkaidő megtartását ellenőrizze, és ezzel összefüggésben a Munkavállaló személyes adatait kezelje. Az ellenőrzés során személyes adatok kezelésére csak a vonatkozó jogszabályok és jelen Szabályzat, valamint a Munkáltatónál kiadott egyéb szabályzatokban foglaltak szerint kerülhet sor. A Munkáltató minden esetben tiszteltben tartja a munkavállaló személyhez fűződő jogait, jó hírnevét, és a lehető legkevesebb sérelemmel járó ellenőrzési módot alkalmazza. Ennek megfelelően:

E-mail használat

Tekintettel arra, hogy az elektronikus levelezési rendszer a Munkáltató költségére, a Munkáltató eszközein áll rendelkezésre, azaz az a Munkáltató tulajdonát képezi, így azt a Munkavállaló kizárólag a munkaviszonyával összefüggésben használhatja. A Munkáltató ellenőrizheti a Munkavállalók elektronikus levelezési címein bonyolított levelezést, illetve menti és archiválja az elektronikus postafiókok tartalmát. Amennyiben a munkavállaló magánjellegű levelet küld, tudomásul veszi és elfogadja annak lehetőségét, hogy a levél tartalmát és címzettjét a Munkáltató megismerheti.

Informatikai eszközök használata

A munkahelyi informatikai eszközöket a Munkáltató bocsátja rendelkezésre. Az eszközökön tárolt adatok a Munkáltató üzleti titkát képezik. A Munkavállaló a rendelkezésére bocsátott informatikai eszközöket kizárólag a munkavégzésével összefüggésben használhatja, azokon csak a munkavégzésével összefüggő adatokat tárolhat, arra a Munkáltató hozzájárulása nélkül más programokat nem tölthet fel. A Munkáltató ellenőrizheti és naplózhatja a munkahelyi informatikai eszközök használatát és az azokon tárolt adatokat. Amennyiben a munkavállaló az eszközön magánjellegű tartalmat tárol, elfogadja annak lehetőségét, hogy azt a Munkáltató megismerje.

A Munkáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a munkahelyi informatikai eszközökön olyan módosításokat hajtson végre, amelyek megakadályozzák külső adathordozók behelyezését, csatlakoztatását, valamint a hálózatokhoz való hozzáférést.

Internethasználat

A Munkáltató ellenőrizheti és naplózhatja a munkahelyi informatikai eszközökön az Internet használatát, ennek során megismerheti, hogy a munkavállaló mely oldalakat tekinti meg, és azokról milyen állományokat tölt le, illetve azokra milyen állományokat tölt fel. A Munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Internethasználatot egyes oldalak tekintetében korlátozza vagy megtiltsa.

Munkahelyi telefonok

A Munkáltató által biztosított és fenntartott munkahelyi telefonok kizárólag a munkavégzéssel összefüggésben használhatók. A munkahelyi telefonok hívásadatait a Munkáltató jogosult megismerni (hívott szám, hívás időtartama, vonatkozó költségek). Amennyiben a Munkavállaló a fentiek ellenére magánjellegű telefonhívásokat bonyolít, úgy tudomásul veszi, hogy ezzel kapcsolatban a Munkáltató a fenti adatokat megismerheti, azokat kezeli, valamint ilyen esetben a Munkavállaló köteles a Munkáltató részére a magánjellegű hívások költségeit megtéríteni. A Munkáltató a vonatkozó költségek megállapítása érdekében a hírközlési szolgáltatótól hívásrészletezőt kérhet.

Földrajzi helyzet-meghatározás

Külön meghatározott munkakörök esetében, indokolt esetben, a Munkáltató jogosult arra, hogy a munkavállalók földrajzi helyzetét – elsősorban a munkaeszközbe épített műholdas helyzet-meghatározó (GPS), vagy munkahelyi mobil telefon cellainformációja alapján meghatározza, nyomon kövesse. A földrajzi helyzet-meghatározás alkalmazásáról a munkavállalót külön értesíteni kell, a helyzet-meghatározásra csak a munkaidőben, a munkavégzéssel összefüggésben kerülhet sor.

 • Minden egyéb adatra, amit a munkavállaló közöl vagy csatol pl. személyes körülmények, hozzátartozó adatai, a munkakör betöltését befolyásoló egészségügyi állapot, betegség leírása.
 • A munkaviszony megszűnésével összefüggésben a jogszabályban előírt ún. kilépő igazolások adataira (munkaviszony tartama, átlagkereset, munkabérből levonások/letiltások adatai stb.).
 • A munkaviszony megszűnését követően a munkáltató által jogszabály szerint kötelezően megőrzendő adatokra: a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény szerint „maradandó értékű irat”-nak minősülő dokumentumokat a munkáltató a munkaviszony megszűnését követően maradandóan köteles megőrizni (pl. szolgálati idő nyilvántartása, béradatok, melyek a nyugdíj megállapításához szükségesek).

Az adatkezelés időtartama: A jogszabályban előírt kötelező adatkezelések esetében mindenkor a jogszabályban rögzített időtartam; a jogszabályban külön nem nevesített adatkezelés esetében a munkaviszony megszűnését követően, a munkaviszonyból származó, vagy azzal összefüggő igények elévülésének időtartamáig.

A tárolt adatok megtekintésére jogosultak köre: Az Adatkezelő jogosultsággal rendelkező munkavállalói, valamint a közreműködő adatfeldolgozók (számviteli szolgáltató, szerver szolgáltató, stb.) jogosultsággal rendelkező munkavállalói.

A személyügyi nyilvántartás megfelelően tagolt, annak érdekében, hogy a jogalap és a cél és a hozzáférhetőség alapján elkülöníthető adatkezelések egymástól elkülönüljenek. A Munkáltató a személyügyi nyilvántartáshoz való hozzáférést az adatbiztonság követelményének érvényesülését mind a papír alapú mind az elektronikusan kezelt adatok tekintetében külön utasításokkal, belső szabályzatokkal megfelelően szabályozza.

Adatfeldolgozás: A Munkáltató a bérszámfejtési, adó- és járulék bevallási/levonási kötelezettségei teljesítéséhez adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe. Az adatfeldolgozó személyéről a Munkáltató időről-időre a helyben szokásos módon tájékoztatja a munkavállalókat.

Adattovábbítás: Jogszabályban előírt esetben a Munkáltató az adatok továbbítja (pl. üzemorvos szolgáltató, munkabalesetek kivizsgálása esetén munkavédelmi hatóság, bűncselekmény gyanúja esetén a rendőrség stb.).

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkező 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) bek. szerint nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek adataira vonatkozik, mely alapján a munkavállalói adatok kezelésre vonatkozóan nincs adatvédelmi nyilvántartási szám.

 • Hírlevél küldése céljából történő adatkezelések

Az Adatkezelő az általa forgalmazott termékekkel kapcsolatos hírekkel, információkkal, promóciókkal kapcsolatosan rendszeresen hírlevelet küldenek azok részére, akik a hírlevélre feliratkoznak és az ehhez szükséges adataikat önkéntesen az Adatkezelő rendelkezésére bocsátják. A Hírlevélre való feliratkozás az Adatkezelő által működtetett honlapon a „feliratkozom a hírlevélre” kipipálásával lehetséges a regisztráció során, továbbá a hírlevélre való feliratkozási szándék jelezhető a megrendelések folyamatában is.

Adatkezelő megnevezése:

KALMAX PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Esztergomi út 34. 1. em. 3.; adószám: 24669638-2-41, Cg.01-09-176460).

 

Az adatkezelés célja: Hírlevél küldése.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: Az érintett neve, e-mail címe.

Az adatkezelés időtartama: Az Érintett kérésére történő törlésig. Az Érintett a honlapon található „Hírlevél leiratkozás” linken, továbbá az egyes hírlevelek végén található leiratkozás linken bármikor visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, és ilyen igényét a info@galibellehungary.com e-mail címen és a 30/230-78-47 telefonszámon is jelezheti az Adatkezelő felé.

A tárolt adatok megtekintésére jogosultak köre: Adatkezelő jogosultsággal rendelkező munkavállalói. Adatfeldolgozóként az Adatkezelő részére szerverszolgáltatást nyújtó szolgáltató jogosultsággal rendelkező munkavállalói.

Adattovábbítás: A tárolt adatok az adatfeldolgozókon túl nem kerülnek továbbításra.

Az adatkezelés NAIH nyilvántartási száma: NAIH-123537/2017

 

 • Promóciós, marketing célból történő adatkezelések

 

 1. Az Adatkezelő az általa forgalmazott termékkel kapcsolatosan időről-időre promóciós játékokat szervez a webáruházban regisztrált felhasználói részére. A promóciós játékok részletes feltételeit és szabályait külön szabályzatok tartalmazzák.

Adatkezelő megnevezése:

KALMAX PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Esztergomi út 34. 1. em. 3.; adószám: 24669638-2-41, Cg.01-09-176460).

Az adatkezelés célja: promóciós játék lebonyolítása.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: Regisztrált felhasználók neve és e-mail címe, szükséges esetén lakcím/szállítási cím (ahova a nyeremény szállítható).

Az adatkezelés időtartama: a játék lebonyolításáig.

A tárolt adatok megtekintésére jogosultak köre: Adatkezelő jogosultsággal rendelkező munkavállalói. Adatfeldolgozóként az Adatkezelő részére szerverszolgáltatást nyújtó, valamint szükség esetén futárszolgáltatást nyújtó szolgáltató jogosultsággal rendelkező munkavállalói.

Adattovábbítás: Az Adatkezelő az adatokat kizárólag az adatfeldolgozók részére, valamint a vonatkozó jogszabályokban (Ptk., Btk., Számviteli tv., Fttv., Pmt.) meghatározott esetekben továbbítja harmadik személyek/hatóságok részére.

Az adatkezelés NAIH nyilvántartási száma: Tekintettel arra, hogy minden egyes játék önálló adatkezelésnek minősül, és így önálló adatkezelési nyilvántartási száma van, így az aktuális nyilvántartási szám minden esetben a külön részvételi tájékoztatón kerül feltüntetésre.

 1. Az Adatkezelő az általa forgalmazott termékkel kapcsolatosan időről-időre promóciós játékokat szervez, bárki számára hozzáférhetően. A promóciós játékok részletes feltételeit és szabályait külön szabályzatok tartalmazzák.

Adatkezelő megnevezése:

KALMAX PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Esztergomi út 34. 1. em. 3.; adószám: 24669638-2-41, Cg.01-09-176460).

Az adatkezelés célja: promóciós játék lebonyolítása.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: A résztvevő neve és e-mail címe, szükséges esetén lakcím/szállítási cím (ahova a nyeremény szállítható).

Az adatkezelés időtartama: a játék lebonyolításáig.

A tárolt adatok megtekintésére jogosultak köre: Adatkezelő jogosultsággal rendelkező munkavállalói. Adatfeldolgozóként az Adatkezelő részére szerverszolgáltatást nyújtó, valamint szükség esetén futárszolgáltatást nyújtó szolgáltató jogosultsággal rendelkező munkavállalói.

Adattovábbítás: Az Adatkezelő az adatokat kizárólag az adatfeldolgozók részére, valamint a vonatkozó jogszabályokban (Ptk., Btk., Számviteli tv., Fttv., Pmt.) meghatározott esetekben továbbítja harmadik személyek/hatóságok részére.

Az adatkezelés NAIH nyilvántartási száma: Tekintettel arra, hogy minden egyes játék önálló adatkezelésnek minősül, és így önálló adatkezelési nyilvántartási száma van, így az aktuális nyilvántartási szám minden esetben a külön részvételi tájékoztatón kerül feltüntetésre.

 

 • Cookie kezelés

A cookie/süti egy olyan fájl (információcsomag), amely akkor kerül(het) a böngészésre használt eszközre, amikor az érintett egy weboldalt látogat meg. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internet-használati szokásainak rögzítésére.

Általánosságban a cookie-k megkönnyíthetik egy honlap használatát, elősegíthetik, hogy a honlap az érintett számára megfelelő információt nyújtson, illetve biztosítják a honlap üzemeltetői részére az oldal működése feletti felügyeletet (pl. visszaélések megakadályozása és az oldalon elérhető szolgáltatások megfelelő biztosítása).

A www.galibellehungary.com weboldalra való belépéssel, ha ezt az Érintett által használt böngésző beállítások engedik, vagy azt az Érintett a weboldal első látogatásakor kifejezetten jóváhagyja, a weboldal automatikusan elmenthet információkat ezen cookie-k segítségével.

A cookie-k használatának engedélyezése önkéntes. A cookie-k letiltása általában a böngésző Eszközök/Beállítások menüjében, adatvédelem és/vagy cookie vagy süti pont alatt keresztül lehetséges.

Az Adatkezelő nem alkalmaz, és nem engedélyez a honlapján olyan sütiket, amelynek nyomán harmadik személyek az érintett hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

Az Adatkezelő kizárólag olyan cookie-kat alkalmaz, melyek tekintetében – figyelemmel az Adatvédelmi Munkacsoport 2012/4 számú véleményére – nem szükséges az érintett hozzájárulása, melyek a következő típusú cookie-k lehetnek

 • a felhasználó által rögzített adatokat tároló cookie-k, amely lehetőséget biztosít arra, hogy a weblap látogatója által megadott adatok, egyéb információk megjegyzésre kerüljenek, hogy azt ne kelljen egy újabb látogatáskor, vagy az oldalra való visszatéréskor ismételten rögzítenie. Az ilyen típusú mindaddig a látogató számítógépén, illetve annak böngészőjében maradnak, amíg a látogató nem törli őket. Az Adatkezelő által alkalmazott cookie az alábbi adatokhoz fér hozzá:.regisztrációs adatok (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám)
 • munkamenet cookie-k, mely lehetővé teszi a látogató által az oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ennek a cookie-nak az érvényességi ideje kizárólag az aktuális látogatásra vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, ha az így van beállítva.
 • teljesítményt biztosító cookie-k, ami információt gyűjt a látogató honlap használatáról. A cookie alkalmazásának célja az Adatkezelő honlapjának és a rajta megtalálható funkcióknak a fejlesztése, optimalizálása, a lehető legjobb szolgáltatás nyújtása érdekében.

 

Tájékoztatjuk, hogy ezek a sütik önmagukban nem tudják a honlap látogatójának személyét beazonosítani.

 

A sütikről, valamint az online magánszféra megteremtéséről további részletes tájékoztatást szerezhet a TASZ www.nopara.org honlapján és az Európai Interaktív Digitális Reklámszövetség http://www.youronlinechoices.com/hu/ oldalán.

 

Adatkezelő megnevezése:

 

KALMAX PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Esztergomi út 34. 1. em. 3.; adószám: 24669638-2-41, Cg.01-09-176460).

Az adatkezelés célja: cookie kezelés

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: fenitek szerint

Az adatkezelés időtartama: fentiek szerint

A tárolt adatok megtekintésére jogosultak köre: Adatkezelő jogosultsággal rendelkező munkavállalói. Adatfeldolgozóként az Adatkezelő részére szerverszolgáltatást nyújtó szolgáltató jogosultsággal rendelkező munkavállalói.

Adattovábbítás: A tárolt adatok kizárólag jogszabályban meghatározott esetben (így különösen bűncselekmény gyanúja esetén) kerülnek továbbításra.

 • Egyéb, a jelen Szabályzatban nem nevesített adatkezelések

Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési Szabályzatban nem részletezett adatkezeléseket is folytathat, ezek vonatkozásában minden esetben az adott adatkezelést megelőzően ad tájékoztatást az érintettek részére, és ezen adatkezelésekre is kiterjed a jelen Szabályzat hatálya.

*****

 1. Fontos adatok:

A KALMAX PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Adatkezelő adatai és elérhetőségei:

Székhely: 1138 Budapest, Esztergomi út 34. 1. em. 3.

Adószám: 24669638-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-176460

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Működési engedély száma: XIII/11092/2/2013/B, melyet a Budapest XIII. ker. Önkormányzat adott ki

Telefonos elérhetőség: 30/230-78-47

Elektronikus elérhetőség: info@galibellehungary.com

Adatfeldolgozók adatai és elérhetőségei:

 

Szerver szolgáltató

Cégnév: ATW Internet Kft.

Székhely: 1138 Budapest, Eszergomi út 66. fszt. 1.

Nyilvántartási szám:  01-09-736956

Telefonos elérhetőség: 1/361-60-00

Elektronikus elérhetőség: support@dataland.hu

Könyvelési, számviteli szolgáltató

Cégnév: Abacus C Kft.

Székhely: 1133 Budapest, Véső utca 6/D. 1. em. 2.

Cégjegyzékszám: 01-09-874841

Telefonos elérhetőség: 30/941-01-18

Elektronikus elérhetőség: savanyu.andrea@abacusbt.hu

Futár szolgáltatók

Cégnév: DPD Hungary Kft.

Székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 14/B.

Cégjegyzékszám: 01-09-888141

Telefonos elérhetőség: 1/501-62-00

Elektronikus elérhetőség: dpd@dpd.hu

Hatóság adatai és elérhetőségei:

Megnevezése: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Rövidített neve: NAIH

Székhelye:  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím:1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Telefax: +36 1 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jelen szabályzat 2017. augusztus 8. napjától visszavonásig vagy módosításig hatályos.

A Társaság fenntartja a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Társaság a Szabályzattal, annak értelmezésével kapcsolatos tájékoztatást elektronikus formában nyújt. Az ezzel kapcsolatos kérdéseket az info@galibellehungary.com e-mail címre megküldve lehet feltenni.

Budapest, 2017.. augusztus 8.

________________________________
Kalmax Plus Kft.
Képviseli:

Kis-Kalló Judit Eszter

ügyvezető

Felhasználási feltételek

www. galibellehungary.com

Webáruházunk az interneten keresztül a nap 24 órájában várja megrendelését, ám ha úgy érzi, nem boldogul, szívesen segítünk telefonon is, hívja ügyfélszolgálatunkat 9-18H között!

(+36 30)230 7847 Kiss-Kalló Judit
(+36 20)566 4143 Lovászné Fajd Beáta

Email: shop@galibellehungary.com

Fizethet banki előreutalással, bankkártyával, Pay Pallal, DPD-vel történő kiszállítás esetén is. Ez esetben átvételkor bankkártyával és készpénzzel is fizethet.

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Jelen  dokumentum tartalmazza a Kalmax Plus mint szolgáltató (továbbiakban „Szolgáltató vagy Kalmax Plus ”) által üzemeltetett  www.galibelle.hu webáruház (a továbbiakban: Webáruház vagy Honlap)  felhasználók általi használatára, valamint az ezen keresztül történő termékértékesítésre/szolgáltatások nyújtására vonatkozó Általános Szerződési  és Felhasználási Feltételeket (továbbiakban „ÁSZF”).

Jelen ÁSZF rendelkezéseit a Weboldal használatára, valamint a Szolgáltató valamennyi, a weboldalon keresztül értékesített árucikkének a megvásárlására alkalmazni kell.

Felhasználónak minősülnek mindazok, akik a Weboldalon, mint felhasználók regisztrálnak, továbbá azok is, akik a Weboldalon nem regisztráltak ugyan, de regisztráció nélkül a Weboldalon böngésznek.

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekint magára nézve.

Jelen ÁSZF 2017. augusztus 8. napjától határozatlan ideig, illetve visszavonásig/módosításig érvényes.

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlapon keresztül történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan módosítani. A tájékoztatást Szolgáltató a módosított ÁSZF hatálybalépést megelőző 30 nappal a Honlapján közzéteszi. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben, az ezt követő megrendelésekre és a Honlap további használatára vonatkozóan.A jelen ÁSZF feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató a Webáruházat üzemelteti, illetve a Webáruház megszűnése esetén, a még teljesítés alatt álló megrendelésekre, továbbá a szavatossági igények érvényesíthetősége tartamára.

A Felhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat az Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató tartalmazza, mely a következő linken ………………………………….. vagy a kezdőoldalon a főmenüben az Adatvédelem menüpont alatt  megtalálható.

A Webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén Ügyfélszolgálatunk készséggel rendelkezésére áll!

A Szolgáltató adatai:
Cégnév: Kalmax Plus Kft.
Székhely: 1138 Budapest, Esztergomi út 34.

Üzlet: 1024 Budapest, Lövőház utca 2-6. Mamut I. Bevásárlóközpont, 1. em. R. 128. Galibelle üzlet
Adószám: 24669638-2-41
Cég nyilvántartási szám:Cg.:01-09-176460

Képviseli: Kis-Kalló Judit Eszter ügyvezető

E-mail: shop@galibellehungary.com
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-123537/2017
Számlaszám: OTP 11702012-20002781
Nyilvántartó Hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Működési engedély száma:XIII/11092/2/2013/B, melyet a Budapest XIII. ker. Önkormányzat adott ki.

 1. Weblodal használatának feltételei
 2. A Weboldal tartalma elérhető bármely Felhasználó számára, a tartalmak megtekintéséhez nincs szükség regisztrációra.
 1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. A Weboldalon megjelenített tartalmak (így különösen bármely képi, hang és szöveges tartalomnak, a megjelenített grafikának/szerkesztésnek stb.) szerzői jogának jogosultja a Szolgáltató. A Felhasználó nem jogosult ezen tartalmakat saját célra felhasználni (másolni, közzétenni, többszörözni, átdolgozni stb.) ilyen felhasználásra kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével kerülhet sor.
 1. A Szolgáltató minden jogot fenntart a Weboldal minden elemére, különös tekintettel a kereső motorjaira és egyéb internetes szoftvereire, a galibellehungary.com domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire.
 1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy törölje az olyan Felhasználót, akinek a tevékenysége engedély nélkül a Weboldal, illetve a Szolgáltató adatbázisának másolására, feltörésére, forráskódjainak visszafejtésére, valamint a Weboldalon új adatok elhelyezésére, vagy meglevő adatok felülírására irányul, vagy arra alkalmas.
 1. Felhasználó a Weboldalt a saját kockázatára használhatja. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a használat során felmerülő vagy abból eredő valamennyi vagyoni és nem vagyoni károkért (ide nem értve a szándékosan, okozott, illetve az életet, testi épséget, egészséget megkárosító károkozást).
 1. Felhasználó a Weboldal használata során köteles jóhiszeműen és tisztességesen eljárni, és tartózkodni minden olyan magatartástól, amely harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül vagy közvetett sérthetik.
 1. A Felhasználók által a Weboldal használata során elérhetővé tett tartalmakat (kommentek, értékelések, megjegyzések stb.) a Szolgáltató ellenőrzi, és haladéktalanul töröl minden olyan tartalmat, amely esetében jogellenességre utaló jelek merülnek fel. Amennyiben Felhasználóként a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, kérjük, jelezze azt a Szolgáltatónak! A Szolgáltató ezen bejelentéseket haladéktalanul kivizsgálja és megteszi a szükséges lépéseket.
 1. Szolgáltató kizárja a felelősségét a Weboldal felhasználói által tanúsított magatartásért: a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, jogsértés gyanúja esetén a Szolgáltató haladéktalanul feljelentést tesz, és ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
 1. Vásárlási feltételek
 2. Megvásárolható termék:
  Webáruházunkban online vásárolhatja meg a Galibelle(You can change it) cserélhető felsőrésszel gyártott lábbelijeit, táskáit. A kínált termékek kategorizálása: (mindennapi viselet/alkalmi viselet/lapos talpú cipők). A megjelenített termékek kizárólag on-line, házhoz szállítással vagy személyesen márkaboltunkban vásárolhatók meg Budapesten, a Mammut 1 Bevásárló Központban, 1024 Bp Lövőház u 2-6.
 1. Kötelező regisztráció

A webáruházban történő vásárlás kötelezően regisztrációhoz kötött. A regisztráció célja egyrészről a további vásárlások megkönnyítése, hiszen a rendszer a regisztrált felhasználó adatait a belépéssel automatikusan betölti, valamint biztosítja azt, hogy ne lehessen más nevével és jelszavával visszaélve fiktív megrendelést leadni. Kérjük, hogy a regisztráció során megadott felhasználónevét és jelszavát ne tegye hozzáférhetővé harmadik személyek részére.

A Regisztrációra a honlapon a My Account menüpontban, vagy a vásárlás folyamatában kerülhet sor, a személyes adatok (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám) megadásával.

Az adatok megadását követően kérjük, hogy ellenőrizze, hogy helyesek-e az adatok (nincs-e benne véletlenül elírás) és erősítse meg az „Ellenőriztem, a megadott adatok helyesek” kocka kipipálásával.

A regisztráció véglegesítéshez szükséges a jelen ÁSZF valamint az Adatkezelési Szabályzat elfogadása, amit a megjelenő szövegek legörgetését követően tehet meg az „Elolvastam, elfogadom” valamint az Elolvastam, és hozzájárulok, hogy az Adatkezelő a személyes adataimat a Honlapon/Webáruházban történt regisztráció és vásárlás céljából kezelje, mely hozzájárulás visszavonásig érvényes” gombra való klikkeléssel.

Ezt követően a regisztráció véglegesítése az „Regisztráció” kocka klikkelésével történik.

A regisztráció sikerességét a Szolgáltató e-mailben visszaigazolja.

Ha Felhasználó már regisztrált Felhasználó, de a regisztrációkor megadott jelszavára nem emlékszik, akkor a Belépés gombra kattintást követően, az „Elfelejtett jelszó?” gombra kattintva kérheti, hogy a Szolgáltató a regisztráció során korábban megadott e-mail címére, új belépési jelszót küldjön, „az új jelszó igénylése” gombra kattintva.

A regisztrációval Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatait azok megváltozása esetén szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. A regisztrált adatok módosítása a My account menüpontban lehetséges.

A Felhasználót a jelszavának titokban tartásáért felelősség terheli, a regisztráció során megadott felhasználónevét és jelszavát ne tegye hozzáférhetővé harmadik személyek részére.

A jelszó megváltoztatása a My account felületen a „Jelszó módosítása” menüpontban lehetséges.

Szolgáltató és Felhasználó között a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés megszűnik, ha a Felhasználó maga törli a regisztrációját, vagy ha Szolgáltató törli Felhasználó regisztrációját a Felhasználó kérésére vagy a jelen ÁSZF valamely rendelkezéseinek megsértése esetén.

A Felhasználó bármikor kérheti a Szolgáltatótól a regisztrációja törlését a info@galibellehungary.com e-mail címre küldött üzenettel, a 1138 Budapest, Esztergomi út 34. címre küldött írásos nyilatkozattal, vagy az Ügyfélszolgálati telefonszámokon. A törlési igény beérkezését követően Szolgáltató haladéktalanul gondoskodik a regisztráció törléséről, ez azonban nem érinti a már leadott megrendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését.

A jelen ÁSZF megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációjának a törlésére, erről a Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót.

A regisztráció törlését követően az adatok visszaállítására többé nincs lehetőség, ezért ha a Felhasználó a regisztrációjának törlését követően a későbbiekben rendelni szeretne a Webáruházból, akkor újra regisztrálnia szükséges.

 1. Megrendelés menete

A Webáruház termékei közötti böngészésére valamint a megrendelni kívánt termék kiválasztására és kosárba helyezésére regisztráció és bejelentkezés nélkül is lehetősége van a Felhasználónak.

A Webáruház termékei közvetlenül a főoldalon található termékkategóriákból érhetők el. Amennyiben pontosan tudja, hogy milyen terméket keres, úgy a főoldalon található „Termék keresése” funkcióval is lehetőség van a termékek közötti keresésre.

Felhasználónak a rendelés véglegesítéséhez a következő menüpontokon szükséges végighaladnia:

 1. kosár összeállítása (termékek és mennyiségek kiválasztása)
 2. regisztráció és/vagy belépés (ha ez korábban még nem történt meg)
 3. Szállítási és számlázási adatok
 4. Fizetési mód kiválasztása
 5. Megrendelés megerősítése.
 1. Kosár összeállítása

A termék képére kattintást követően megjelenő felületen kiválaszthatja a megvásárolni kívánt mennyiséget a nyilak mozgatásával, továbbá a „Kosárba” gombra kattintva a Felhasználó kiválaszthatja a megrendelni kívánt termékeket és létrehozhatja a megrendelni kívánt termékek listáját (Kosár).

Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát. Mennyiség megadását követően automatikusan frissül a kosár tartalma. A „Kosár” menüpontban a kép bal oldalán található piros X gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát.

A termék kosárba való helyezése nem jelenti a termék megrendelését, a Kosár tartalma a megrendelés véglegesítése előtt bármikor módosíthat, törölhető.  Kosár tartalma bármikor megtekinthető a főmenű kosár ikonjára kattintva.

A termékjellemzők között feltüntetett árak magyar Forintban értendők tartalmazzák a törvényben előírt ÁFA összegét, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!

Abban az esetben, ha a www.galibellehungary.com webáruházban valamely áru mellett nyilvánvalóan hibás (irreálisan alacsony) ár jelenik meg, nem akciós árként, akkor a Szolgáltató nem köteles a hibásan feltüntetett áron leszállítani az árut, de felkínálhatja a Vásárlónak az áru tényleges áron történő kézbesítését.

 

 1. Regisztráció és belépés

Ha Felhasználó minden megvásárolni kívánt terméket a kosarába helyezett, akkor a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva a rendszer kéri – amennyiben ezt még nem tette meg a vásárlás megkezdését megelőzően – hogy regisztráljon/jelentkezzen be felhasználói fiókjába.

 1. Szállítási és számlázási adatok megadása

Ezt követően a Felhasználónak meg kell adnia a szállítási és számlázási adatait. Alapesetben a „Szállítás másik címre?” kérdés mellett egy pipa jelenik meg. Amennyiben a Szállítási cím nem egyezik a regisztráció során megadott lakcímével, úgy kérjük, a pipát hagyja változatlanul, és adja meg a tényleges szállítási címet a soron következő táblázat kitöltésével. Amennyiben a szállítási cím egyezik a regisztráció során megadott címmel, úgy kérjük a „Szállítás másik címre?” kérdés melletti pipát törölje.

Ezen a felületen a Felhasználónak lehetősége van megjegyzést fűzni a rendeléséhez.

Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy kizárólag Magyarországi címre tud kézbesíteni. A Szolgáltató postafiókcímre nem teljesít kiszállítást.

A szállítás a DPD Hungária Kft.-n keresztül történik. A szállítási díj minden esetben a szállító szolgáltató aktuális díjszabása alapján kerül megállapításra.

A szállítási díjat automatikusan megjelnik a Rendelés tartalma alatt.

 1. Fizetési mód megadása

Amennyiben a Szállítási és Számlázási cím és rögzítésre került, a következő lépésben a Felhasználónak ki kell választania a fizetési módot.

Fizethet banki előreutalással, bankkártyával, Pay Pallal.

Kérjük, aki előre utalással szeretne fizetni, 3 napon belül tegye ezt meg, mert ebben az esetben a szállítás megrendelésére/megszervezésére csak ezt követően kerül sor. Előre utalás esetén, ha banki pénztári készpénzbefizetés történik, az esetleges banki költségek a Felhasználót terhelik, azaz ilyen költség esetén a Felhasználó a fizetendő végösszegen túl a  banki költséget is köteles előre megfizetni.

 1. Megrendelés megerősítése

A fizetési mód kiválasztását követően a „Tovább az ellenőrzéshez” feliratra kattintva megjelenik az ellenőrző felület.  Itt minden, a Felhasználó által a megrendelés során megadott adat megjelenik, ideértve a megrendelt termékek listáját, azok árát és a szállítási költséget is.

Ha Felhasználó a rendelési adatokon módosítani szeretne (termékmódosítás, fizetési mód, számlázási cím stb.), akkor a „Vissza” gombra kattintva vissza tud térni a rendelési felületre.

A Felhasználó a rendelési adatokat leellenőrzi és ezt követően, ha minden adat rendben van, a „Megrendelés elküldése/Tovább a Pay Palhoz” gombra kattintva tudja elküldeni rendelését Szolgáltatónak. A rendelés elküldését követően a „Sikeres rendelés” felirat jelenik.

A „Megrendelés elküldése/Tovább a Pay Palhoz” gomb megnyomását követően a megrendelés módosítására már nincs mód. Amennyiben mégis bármilyen hibát észlel utólag, kérjük hívja Ügyfélszolgálatunkat!

A beérkező megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 10-16 óra között. Ezen időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására (pl. éjszaka, vagy hétvégén), ilyen esetben a feldolgozásra a következő munkanapon kerül sor.

Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelést (előre utalásos fizetési mód esetén a fizetés beérkezését) követő munkanapon megrendeli a szállítást, és az ezt követő munkanapon a megrendelt terméket átadja a szállítást végző szolgáltató részére a kiszállítás céljából (a szállító cég a megrendelt terméket általában az átvételt követő munkanapon szállítja házhoz).

A Felhasználó által elküldött megrendelést a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja, a Felhasználó részére.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a megrendelés elküldése során megadott adatokat: a rendelés számát, a megrendelt termék adatait, a választott fizetési és szállítási módot Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

Amennyiben a visszaigazolás, a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg Felhasználóhoz, Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól és a továbbiakban nem köteles megvásárolni a terméket.

Sajnos elfordulhatnak technikai hibák, így amennyiben a visszaigazoló email nem érkezik meg, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal.

 1. Szerződés létrejötte

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet irányadó.

A Felhasználó által megküldött megrendelés ajánlatnak minősül, melyet a Szolgáltató – a megrendelés feldolgozását követően – külön elfogadó e-mail Felhasználó részére történő megküldésével fogad el. A megrendelést követő 48 órán belül megküldött e-mail nem azonos az elfogadó nyilatkozattal, az kizárólag a megrendelés beérkezését igazolja.

A Szolgáltató az elfogadó e-mailben tájékoztatja a Felhasználót a szerződés létrejöttéről, a fizetés módjáról, illetve a várható kiszállítás pontos idejéről.

A szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre (amikor az elfogadó e-mail a Felhasználó részére hozzáférhetővé válik).

Tekintettel a Webáruházban kínált termékek egyedi jellegére a Szolgáltató fenntartja a jogot a Felhasználó ajánlatának, vagy egyes részeinek visszautasítására (pl. a megrendelt áru készlethiány miatt nem rendelhető és helyettesítő termék sem áll a rendelkezésre).

Szolgáltató az ajánlat visszautasításáról a Felhasználót haladéktalanul e-mailben értesíti.

Szolgáltató fenntartja továbbá a jogot a szerződéstől történő elállásra, amennyiben a Felhasználó előre utalásos fizetési módot választ, azonban a szerződés létrejöttétől számított 8 munkanapon belül nem fizeti meg Szolgáltató részére megrendelésének teljes vételárát.

A Felhasználó az elfogadó e-mail részére történő hozzáférhetővé válásáig jogosult a megrendelést minden jogkövetkezmény nélkül lemondani. Ilyen esetben kérjük, küldjön e-mailt az Ügyfélszolgálatunk részére a megrendelése adataival, rögzítve, hogy „a megjelölt megrendelést lemondom”.

Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Webáruházon keresztül létrejött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így a szerződés utólag nem lesz hozzáférhető.

Szolgáltató tájékozatja továbbá a Felhasználót, hogy a Webáruházon keresztül kizárólag magyar nyelven lehet szerződést kötni.

A megrendelés teljes összegének a kifizetéséig a Szolgáltató a termékre vonatkozó tulajdonjogát kifejezetten fenntartja.

 1. Fizetési feltételek

Előre utalás bankszámlára/pénztári készpénz befizetés:

Előre utalás esetén a Felhasználó a megrendelt termékek vételárát és a kiszállítás költségét, a termékek Szolgáltató általi szállításra átadását megelőzően fizeti meg a Szolgáltató OTP Banknál vezetett 11702012-20002781 számú bankszámlára banki átutalás/vagy pénztári befizetés útján. Előre utalás/pénztári befizetés esetén a megjegyzés rovatban a megrendelés számot minden esetben fel kell tüntetni. A megrendelés számát, valamint az átutaláshoz szükséges minden információt az elfogadó e-mail tartalmaz.

Bankkártyával: Amennyiben a Felhasználó bankkártyás fizetési módot választ, úgy a megrendelés végösszegének azonnali kifizetésére – a megrendeléssel egyidejűleg – a Pay Pal bankkártyás rendszerén keresztül történik. A rendszer biztonságos csatornát használ és automatikus. A tranzakció lebonyolítása érdekében Szolgáltató rendszere automatikusan átirányítja felhasználót a Bank oldalára, ahol a kért adatok megadásával azonnal kiegyenlítheti megrendelésnek végösszegét. A kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül a Felhasználó folyószámláján.

A Szolgáltató minden értékesítésről bizonylatot állít ki, és azt legkésőbb a megrendelt termékek Felhasználó által történő átvételekor átadja a Felhasználó részére. Adóügyi elszámolásra alkalmas számla igényt a Felhasználó a megrendelés során a Megjegyzés rovatban tud jelezni. A Szolgáltató egy rendelésen belül nem tudja a számlát megbontani

 1. Szállítási feltételek

A Szolgáltató a szállításokat a DPD futárszolgálaton keresztül teljesíti.

A DPD elérhetőségei:

Telefonszám: +36 1 501 62 00
E-mail:          dpd@dpd.hu
Honlap:         www.dpd.com/hu/home
Csomag nyomon követése:   http://www.dpd.com/tracking/(lang)/hu_HU

Szállítási feltételek elérhetősége: www.dpd.com/hu/home/szallitas/aszf

A csomagok kézbesítésére a futárszolgálatok szabályzatai, szállítási feltételei szerint kerül sor.  A Szállítási költséget a megrendelés, az elfogadó e-mail és a számla is külön tartalmazza.

A csomagok kézbesítése munkanapokon 8-18 óra közötti időszakban történik. Kérjük szállítási címként minden esetben olyan címet adjon meg, ahol ebben az időszakban elérhető!

A csomag futárszolgálatnak történő átadása időpontjáról Szolgáltató e-mailben értesíti Felhasználót. A csomag kiszállítására az értesítést követő napon kerül sor, a Felhasználó által megadott címre. Amennyiben az e-mail értesítést követően a szállítási idő bármely okból nem tartható, a Szolgáltató haladéktalanul felveszi a Felhasználóval a kapcsolatot a szállítás időpontjával kapcsolatban.

A futár a kézbesítés előtti napon, vagy a kézbesítés reggelén e-mail értesítést küld. A kézbesítés sikertelensége esetén a Felhasználó viseli az ebből eredő kárt, és köteles a kiszállítási költséget a Szolgáltató részére megfizetni.

Kérjük, hogy csak sérülésmentes csomagot vegyen át a futártól. A csomag átvételekor – még a futár jelenlétében – gondosan vizsgálja meg a csomagolást (a csomag tartalmáért a futár nem felel, így annak ellenőrzéséhez nem szükséges a futár jelenléte). Amennyiben a csomagoláson sérülést észlel és egyértelműen megállapítható, hogy az a szállítás során keletkezett, kérje jegyzőkönyv felvételét a futártól és ne vegye át a csomagot, ilyen esetben a csomag visszaszállítását a Szolgáltató díjtalanul végzi.

A futár lezárt dobozt, vagy csomagot ad át, és nem jogosult a csomag tartalmára vonatkozó semmilyen minőségi és mennyiségi panasz kezelésére. Amennyiben a csomag felbontása után a csomagban lévő termékkel kapcsolatban bármilyen mennyiségi vagy minőségi kifogása van, akkor kérjük, haladéktalanul forduljon az Ügyfélszolgálatunkhoz. A kézbesítést követő 1 munkanap elteltével a Szolgáltató mennyiségi kifogást nem fogad el.

 1. Fogyasztó elállási joga

A természetes személy Felhasználó akkor minősül fogyasztónak, ha a megrendelés során a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el (a továbbiakban „Fogyasztó”).

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet alapján a Fogyasztó jogosult

 1. a) a terméknek,
 2. b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától

számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

A Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is megilleti az elállás joga. (A Felhasználó a rendelés elküldését követően a szerződés létrejöttéig a megrendelést a 4. pontban foglaltak szerint lemondhatja).

A fogyasztó az elállási jogát

 1. a) a a jelen ÁSZF 1. számú mellékletben található elállási nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy
 2. b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján

gyakorolhatja.

Ha a Fogyasztó az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát/kitöltött elállási nyilatkozat mintát köteles eljuttatni (ajánlott küldeményként postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségei bármelyikére.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (14 nap) elküldi elállási nyilatkozatát (elküldi az e-mailt, vagy ajánlott küldeményként postára adja levélben) a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

A Fogyasztó elállás esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is, a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

A Fogyasztó, elállása esetén, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A Fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli. A termék visszaküldése esetén – ha terméket a Fogyasztó nem az eredeti csomagolásban küldi vissza – köteles azt megfelelően becsomagolni a sérülések elkerülése érdekében. A Szolgáltató nem vesz át utánvétellel visszaküldött csomagot.

A csomag Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően fénykép/videó felvétel készítésével rögzítésre kerülhet a csomag kibontása, valamint a visszaküldött termék megvizsgálása, a későbbi esetleges félreértések elkerülése végett.

A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja az megfizetett vételár és szállítási költség összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Mindez azt jelenti, hogy a Fogyasztó jogosult kipróbálni, felpróbálni a termékeket, azonban ha ténylegesen használja is azt, pl. viseli, és ez már meglátszik a terméken, azaz az nem újszerű állapotban kerül visszaküldésre, akkor a Fogyasztó viseli az ebből eredő kárt. Tekintettel arra, hogy egy cipő használtan már nem értékesíthető, így ilyen esetben a kár összege megegyezik a vételár összegével (és a visszaküldés költsége is a Fogyasztót terheli).

A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

Abban az esetben, ha Szolgáltató a szerződés szerinti termék helyett, helyettesítő termékkel teljesít, elállás esetén a termék visszaszolgáltatásának költségeit a Szolgáltató viseli.

 1. Hibás teljesítés, Kellékszavatosság, Termékszavatosság

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztói szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Az első hat hónapban tehát a Szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy a Fogyasztónak eladott dolog a teljesítés időpontjában megfelelt a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Hat hónapon túl azonban – az általános szabályok szerint – már a Fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a termék hibás volt.

Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

Kellékszavatossági igénye alapján a Felhasználó, választása szerint

 1. a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
 2. b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a megfelelően nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a Felhasználó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve kell elvégezni.

A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni a Szolgáltatóval. Fogyasztói szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felelős.

A Felhasználó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Felhasználó a terméket rendeltetésszerűen nem tudja használni. A terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a kellékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba a teljesítés időpontjában is megvolt.

A fentiek alapján tehát, ha Ön Fogyasztónak minősül:

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Kalmax Plus Kft-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Kalmax Plus Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

A Szolgáltató által fogyasztónak eladott termék hibája esetén a Fogyasztó követelheti a Szolgáltatótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó/forgalmazó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A Szolgáltató mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

 1. a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 2. b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
 3. c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania. Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Felhasználó termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

A fentiek alapján tehát, ha Ön Fogyasztónak minősül:

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. Panaszügyek kezelése
  A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével, mulasztásával kapcsolatos kifogásait szóban vagy írásban közülheti az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Levelezési cím: Kalmax Plus Kft. 1138 Budapest, Esztergomi út 34.
Telefonszám: 30/230-78-47 (munkanapokon 10-16 óra között)
E-mail: shop@galibellehungary.com

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal megvizsgálja és orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát, a személyesen közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak azonnal átadj.

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt (postára adja, e-mailben megküldi)

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

A Szolgáltató a jegyzőkönyvet 5 évig megőrzi.

 1. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások/egyeztetések során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Felhasználó, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes, valamint  Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását.

Békéltető Testületek elérhetőségeit a következő linken keresztül érheti el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetőségei:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

A Felhasználó számára továbbá a fentieken kívül az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva:

– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál,

– Bírósági eljárás kezdeményezése,

 1. Vegyes rendelkezések

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon/Webáruházban, előzetes figyelmeztetés nélkül.

Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetőknek a gyártó, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

A Szolgáltató bármikor jogosult kedvezmények, akciók meghirdetésére. Ha a kedvezmény összege vásárlási minimumhoz kötött, akkor, ha a Felhasználó a kedvezményt megkapta, de később elállási jogot gyakorol és így vásárlásai összértéke nem éri el ezt a kedvezmény igénybe vételéhez szükséges határértéket, akkor a kedvezmény nem jár és a többi, kedvezményes vételáron vásárolt termék ára az eredeti ár szerint kerül kiszámításra, és ilyen esetben a Szolgáltató az elállással érintett termék vételárát a különbözet érékével csökkentve téríti csak vissza.

A Webáruházban történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az elektronikus úton történő vásárlás ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai lehetőségeket és korlátokat, valamint felmerülő hibalehetőségeket illetően.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség a technikai hibákból, nem megfelelő használatból eredő károkért. A Szolgáltató biztosítja, hogy a Felhasználó a regisztráció és megrendelés folyamatában a megadott adatokat ellenőrizze, és bármikor módosítsa, így a hibás adatokat tartalmazó regisztrációból eredő károkért a Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget. A jelszó elvesztéséből eredő károkért – amennyiben az a Szolgáltatónak fel nem róható – a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

Kellemes vásárlást és nézelődést kívánunk!

Kelt: Budapest, 2017. augusztus 8.

_______________________

Kalmax Plus Kft.

Képviseli: Kis-Kalló Judit Eszter

ügyvezető

 1. mellékelt

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Kalmax Plus Kft. (1024 Budapest, Lövőház utca 2-6. Mamut I. Bevásárlóközpont, 1. em. R. 128. Galibelle üzlet. e-mail: shop@galibellehungary.com)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében (termék megnevezése, leírása cikkszáma stb.):

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

Kelt: