Visszaküldés

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez
Elállási/Felmondási mintatájékoztató
Elállási/Felmondási jog
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.
Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön
jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási/felmondási határidő
attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen
Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű
nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus
úton küldött levél útján) az alábbi címre:
Kalmax Plus Kft.
(1138 Budapest, Esztergomi út 34)
+36302307847
info@galibellehungary.com

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő
lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
Az elállás/felmondás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási
nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által
teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvaroz
ási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az által
unk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az
eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyezőfizetési módot alkalmazunk,
kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e
visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A
visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő
közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon
belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.